Welkom   |   Uitleg procedure   |   Procedure starten   |   Contact  
1. Toepasselijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de website krachtigincasseren.nl van Krachtig Incasseren.


2. Akkoordverklaring

Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd krachtigincasseren.nl te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van krachtigincasseren.nl geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Krachtig Incasseren is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot krachtigincasseren.nl te ontzeggen.


3. Wijziging

Krachtig Incasseren is te allen tijde gerechtigd de informatie op krachtigincasseren.nl en deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Krachtig Incasseren adviseert u krachtigincasseren.nl en de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.


4. Hyperlinks

krachtigincasseren.nl kan hyperlinks naar websites van partners van Krachtig Incasseren en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. Krachtig Incasseren is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat krachtigincasseren.nl deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.


5. Eigendom

Alle rechten op krachtigincasseren.nl en alle informatie op deze website berusten volledig bij Krachtig Incasseren, haar partners en adverteerders. Krachtig Incasseren behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Krachtig Incasseren, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van krachtigincasseren.nl geldt: © 2009 krachtigincasseren.nl, Nederland.


6. Informatie

krachtigincasseren.nl en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina's van krachtigincasseren.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Krachtig Incasseren. Het is niet toegestaan informatie die van krachtigincasseren.nl wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaarmaken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.


7. Gebruiksrecht

krachtigincasseren.nl verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan krachtigincasseren.nl te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om krachtigincasseren.nl te kunnen raadplegen of krachtigincasseren.nl in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om krachtigincasseren.nl te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door krachtigincasseren.nl worden ontsloten. Bovendien is het verboden krachtigincasseren.nl - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van krachtigincasseren.nl voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.


8. Beveiliging

Krachtig Incasseren spant zich in om haar website of de servers waar haar website op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.


9. Aansprakelijkheid

Krachtig Incasseren sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van krachtigincasseren.nl, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op krachtigincasseren.nl of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf krachtigincasseren.nl, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om krachtigincasseren.nl te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van krachtigincasseren.nl.


10. Conversie

Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.


11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van krachtigincasseren.nl worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter.